Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 7 март 1996 г.