Комисия/Белгия TITJUR Решение на Съда от 10 април 1984 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Шеста директива. # Дело 324/82.