Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7925 — Newell Rubbermaid/Jarden) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)