Υπόθεση T-777/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 2016 — Fon Wireless κατά EUIPO — Henniger (Neofon) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Neofon — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα FON — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]