TITJUR Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на14 януари 2003 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 98/81/ЕО. # Дело C-436/01. Комисия/Белгия