Поправка на актуализацията на приложение II и на таблици 1 и 2 от приложение IIIб по отношение на приложимите такси в евро в съответствие с член 10а от Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ C 101, 17.3.2016 г.)