Резюме на решение на Комисията от 11 май 2016 година за обявяване на концентрация за несъвместима с вътрешния пазар (Дело M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK) (нотифицирано под номер C(2016) 2796)