/* */

Дело T-729/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 юли 2016 г. — MSD Animal Health Innovation и Intervet international/ЕАЛ (Обезпечително производство — Достъп до документите — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Държани от ЕАЛ документи относно данните, предадени от предприятие в рамките на неговото искане за разрешение за пускане на пазара на лекарствен продукт — Решение за предоставяне на трето лице на достъпа до документите — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Fumus boni juris — Претегляне на интереси)