Заключение на генералния адвокат Alber представено на24 март 1998 г.