TITJUR Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на29 януари 1981 г. # Walter Korter срещу Съвет на Европейските общности. # Дело 148/79. Korter/Съвет