Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/427 z dne 10. marca 2021 o odobritvi aktivne snovi 24-epibrasinolid kot snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)