Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/427 2021 m. kovo 10 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką veiklioji medžiaga 24-epibrasinolidas patvirtinama kaip nedidelės rizikos veiklioji medžiaga ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (Tekstas svarbus EEE)