Διορθωτικό στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/446 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση και την παράταση της απόφασης 2013/34/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali) (ΕΕ L 78 της 24.3.2016)