Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно следващите стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (2017/2275(INI))