Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 56/97 της 31ης Ιουλίου 1997 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ