Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 56/97 от 31 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$