Решение на Съда (втори състав) от 25 октомври 1984 г. # Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen срещу Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Groningen. # Искане за преюдициално заключение: Tariefcommissie - Нидерландия. # Освобождаване от вносни митни сборове на научни инструменти и апарати. # Дело 185/83. TITJUR Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen