Откриване на процедура (Дело M.7932 — Dow/DuPont) (Текст от значение за ЕИП)