Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния съвет, създаден съгласно Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник за предотвратяването и уреждането на спорове и на кодекса за поведение на арбитрите и медиаторите