Регламент (ЕС) № 1388/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 7/2010