Решение на Комисията от 2 май 2000 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО за съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони, одобрени в трети страни за износа на ембриони от едър рогат добитък за Общността (нотифицирано под номер C(2000) 1145)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX