Решение на комисията от 22 октомври 1999 година за изменение на Решение 85/377/ЕИО относно установяване на типология на Общността за земеделските стопанства (нотифицирано под номер С(1999) 3414)$