Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/241 на Комисията от 19 февруари 2016 година за отмяна на временното прекратяване на подаването на заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 891/2009 в сектора на захарта