Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2019—2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ [COM(2017) 698 final — 2017/312 (NLE)]