Дело C-335/15: Решение на Съда (осми състав) от 14 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero (Преюдициално запитване — Социална политика — Член 119 от Договора за ЕО (впоследствие член 141 ЕО) — Директива 75/117/ЕИО — Равно заплащане на мъжете и жените — Член 1 — Директива 92/85/ЕИО — Мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки — Член 11, точка 2, буква б) и член 11, точка 3 — Национално законодателство, което предвижда за редовите магистрати възнаграждение за тежестите, които те понасят при упражняване на професионалната си дейност — Липса на право на получаване на това възнаграждение от жена, редови магистрат, в случай на задължителен отпуск по майчинство, ползван преди 1 януари 2005 г.)