Заключение на генералния адвокат Fennelly представено на28 май 1998 г.