Κρατική ενίσχυση — Ρουμανία — Κρατική ενίσχυση SA.59974 (2020/N) [πρώην SA.58053 (2020/PN)] — Αναδιάρθρωση της Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia) — Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.