/* */

Решение за изпълнение на Съвета от 22 декември 2009 година за даване на разрешение на Република Австрия да продължи да прилага мярка за дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (2009/1013/ЕС)