Решение на Комисията от 04/03/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7903 - LÖWEN ENTERTAINMENT / SAFARI HOLDING / SCHMIDT GRUPPE SERVICE / GESELLSCHAFT FÜR SPIELERSCHUTZ UND PRÄVENTION) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на немският език е автентичен)