Комисия/Германия TITJUR Заключение на генералния адвокат Léger представено на12 май 2005 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 91/439/ЕИО. # Дело C-372/03.