Komisijas Regula (ES) 2020/1684 (2020. gada 12. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem VI pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)