Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП