Co-Frutta/Комисия TITJUR Определение на председателя на Съда от 19 август 1988 г. # Co-Frutta Srl срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 191/88 R.