Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8589 — SCOR/MutRé) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )