Mål C-73/05: Talan mot Republiken Frankrike väckt den 15 februari 2005 av Europeiska gemenskapernas kommission