Biovilac/ЕИО TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на18 септември 1984 г. # SA Biovilac NV срещу Европейска икономическа общност. # Дело 59/83.