/* */

Определение на председателя на Съда от 7 май 1982 г. # Hasselblad (GB) Limited срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 86/82 R. TITJUR Hasselblad/Комисия