Заключение на генералния адвокат Van Gerven представено на8 май 1990 г.