Дело C-46/15: Решение на Съда (пети състав) от 7 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal Central Administrativo Sul — Португалия) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Член 48, параграф 2, буква a), подточка ii), второ тире — Технически възможности на икономическите оператори — Директен ефект — Доказателствени средства — Отношение на йерархия между удостоверението от частния купувач и едностранната декларация на оферента — Принцип на пропорционалност — Забрана за въвеждане на съществени изменения във връзка с предвидените доказателствени средства)