Директива 2002/76/ЕО на Комисията от 6 септември 2002 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максималните количества на остатъците от пестициди (метсулфурон метил) във и върху зърнени култури и определени продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуциТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX