Rozhodnutie Výboru pre DHP zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej č. 2/2019 z 2. decembra 2019 o prijatí Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2020/195]