Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на26 юни 1980 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Обществено осигуряване. # Дело 150/79. TITJUR Комисия/Белгия