Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9450 — PPG/TIL/JV) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 217/04