Решение на Съда (пети състав) от 21 януари 2016 г. Решение на Съда (пети състав) от 21 януари 2016 г.#"Eturas" UAB и др. срещу Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.#Преюдициално запитване, отправено от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.#Преюдициално запитване — Конкуренция — Картели — Съгласувана практика — Туристически агенции, участващи в обща информационна система за предлагане на пътувания — Автоматично ограничение на намаленията при онлайн покупки на пътувания — Съобщение на системния оператор относно посоченото ограничение — Мълчаливо съгласие, което може да се квалифицира като съгласувана практика — Елементи от фактическия състав на споразумението или съгласуваната практика — Преценка на доказателствата и стандарт на доказване — Процесуална автономия на държавите членки — Принцип на ефективност — Презумпция за невиновност.#Дело C-74/14.