Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/975 оd 17. lipnja 2016. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2016. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 539/2007 otvorene u sektoru jaja i za albumin iz jaja