Решение на Съда от 15 март 1983 г. # Италианска република срещу Комисия на Европейските общности. # Клиринг на годишни счетоводни сметки ФЕОГА. # Дело 62/82. Италия/Комисия TITJUR