Решение на Комисията от 06/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8029 - KNB / MITSUI / DVHP / DAVITA) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)