Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (CON/2016/15)