Становище на Европейската централна банка от 17 март 2016 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа (CON/2016/15)