Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8114 — Cobepa/JF Hillebrand Group) (Текст от значение за ЕИП)